پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد موارد ذيل را از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.


5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0