پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از تعدادی تابلوی تبلیغاتی منصوبه بر روی عرشه پل های عابر پیاده واقع در سطح شهراصفهان( به تعداد و متراژ مشخص در اسناد مزایده) به مدت 3 سال شمسی به شرح و شرایط ذیل از طریق مزایده های عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد.

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

5.7.3.0
گروه دورانV5.7.3.0