پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظر دارد نسبت به اجازه بهره برداری از موارد ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نمايد:

5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0