پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد  نسبت به فروش سه باب واحد تجاری به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نمايد.

پیرو آگهی مزایده مورخ 21/3/99 سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در خصوص اجاره و اجازه بهره برداري از موارد به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط، مدت دريافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/4/99 تمدید گردید.

5.7.3.0
گروه دورانV5.7.3.0