سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی دو نمایه واقع در خیابان دانشگاه، سه راه توحید را از طریق مزایده عمومی به شرح و شرایط ذیل به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد.
سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد:
سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد با لحاظ شرایط ذیل اجازه بهره برداری از تعداد يك عدد تابلوي تبلیغاتی سه وجهی گردان واقع در تقاطع خیابان خرم، شهید اشرفی به متراژ 108 متر مربع متعلق وتحت مالکیت و نظارت سازمان را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط به مدت سه سال شمسی واگذار نمايد.

سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد:
سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد:

سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه ساخت، نصب و بهره برداری، از تعدادی تابلو تبلیعاتی در سطح شهر را با شرایط ذیل، از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد.
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد انجام حجم كليه خدمات امور پشتيباني را از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.


سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد:
مرکز نجوم ادیب، مسابقه داستان کوتاه هشت دقیقه در مریخ را برگزار می کند.
مرکز آموزش نجوم ادیب، مسابقه خانوادگی نوروز نجومی را در ایام نوروز در فضای مجازی برگزار می کند.

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0